Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Právě se nacházíte: Úvod O organizaci Informace dle zák. 106/99 Sb. zpět

INFORMACE PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní údaje o organizaci:

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace (dále jen SNHK)

Sídlo: Hradec Králové - Pražské Předměstí, Kydlinovská 1521/79, PSČ 500 02

IČ: 64811069; DIČ: CZ64811069

Zápis v obchodním rejstříku sp. zn. Pr 51 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Způsob a důvod zřízení:

SNHK je příspěvkovou organizací (právnickou osobou) zřízenou podle ustanovení § 84  odst. 2  písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a podle ustanovení §27 zákona č. 250/2000 Sb.  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  A to konkrétně zřizovací listinou ze dne 16.12.2009 ve znění pozdějších změn tohoto zakladatelského dokumentu. Zřizovatelem SNHK je Statutární město Hradec Králové coby územně samosprávný celek. SNHK má samostatnou právní subjektivitu. Hlavním účelem takto zřízené organizace je zabezpečování veřejně prospěšných služeb s prací pro Statutární město Hradec Králové, a to zpravidla bez účelu dosažení zisku.  SNHK vykonává jak činnost hlavní, tak činnost doplňkovou. Předměty činnosti SNHK jsou vymezeny zřizovací listinou.   

Podávání žádostí o informace

Žádosti o informace se podávají ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Písemná žádost v listinné podobě musí být zaslána na adresu sídla SNHK (viz. shora). Elektronicky podaná žádost musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny sekretariat@snhk.cz nebo prostřednictvím datové schránky  rkyk8m9   a v obou případech nemusí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem. V případě osobního podání musí být žádost doručena na podatelnu, která se nachází v prvním patře budovy sídla SNHK.

Informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Informací není počítačový program.

Nosičem se rozumí:

 • obsah písemného záznamu na listině

 • záznam uložený v elektronické podobě

 • zvukový záznam

 • obrazový záznam

 • audiovizuální záznam

Ze žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

 • označení SNHK jako subjektu, kterému je určena,

 • že se jedná o žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

 • jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby,

 • název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby.

SNHK posoudí obsah žádosti a:

 1. brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, SNHK žádost odloží

 2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, SNHK  rozhodne o odmítnutí žádosti

 3. v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti SNHK, pak SNHK žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli

 4. nerozhodne-li dle výše uvedených skutečností, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

SNHK o poskytování informace pořídí záznam. Lhůtu 15 dnů pro poskytnutí informace může SNHK prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů, tj. na 25 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím základní lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, může SNHK, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání již  zveřejněné informace.

Závažnými důvody prodloužení lhůty jsou:

 1. vyžádání  informací souvisejících s požadovanou informací u jiných subjektů,  se kterými je SNHK v právním vztahu

 2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti

 3. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí  o žádosti

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 1. Pokud SNHK, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 

 2. Pokud nebylo žádosti vyhověno z níže uvedených důvodů, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa

Informace se neposkytují v případě, že se jedná o:

 • utajovanou informaci

 • obchodní tajemství

 • důvěrnosti majetkových poměrů

 • informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá

 • pokud ji SNHK zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího stanoveného období

 • pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským

SNHK může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním předpisům SNHK. Pokud se požadovaná informace týká osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

SNHK neposkytla žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Nejdůležitější používané právní předpisy: 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 89/2012 Sb.  občanský zákoník, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ,  nařízení  EU 2016/679 (GDPR), zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Sazebník úhrad za poskytování informací:

SNHK je v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, odesláním informace žadateli a nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Výše této úhrady se řídí následujícím sazebníkem:

Černobílé kopírování + tisk

A4

A3

jednostranné

oboustranné

jednostranné

oboustranné

2 Kč

3 Kč

3 Kč

4 Kč

Barevné kopírování + tisk

A4

A3

jednostranné

oboustranné

jednostranné

oboustranné

12 Kč

23 Kč

23 Kč

45 Kč

skenování

 nosič dat

 1 strana

1 Kč

CD-R, DVD-R

12 Kč

 Náklady na poštovní služby

listovní, balíkové zásilky

dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb

v případě jiných formátů bude úhrada stanovena dle individuální kalkulace

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. V případě, že se jedná o informaci, kde je nutné mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, zaplatí žadatel 230 Kč za každou započatou hodinu práce každého zaměstnance, podílejícího se na vyhledání informace. Pokud součet všech nákladů nepřesáhne částku 130 Kč, je informace poskytnuta bezplatně.

Uvedené částky jsou včetně DPH.

Kontaktní informace

Telefonní ústředna: +420 495 774 111
Telefonní kontakty - klikněte zde


Havarijní služba - více informací

Pohotovost: +420 495 774 111
Mimo pracovní dobu: +420 603 560 162


Úřední hodiny

Pokladní hodiny - Akceptujeme platební karty

PO 8:00 - 17:00 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
ÚT 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00
ST 8:00 - 17:00 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
ČT 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00
8:00 - 12:00 8:00 - 12:00


20
Dnes je sobota 20. července 2024
banner