Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Právě se nacházíte: Úvod GDPR; Vnitřní oznam. systém zpět

1. Informace o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace (dále jen SNHK) zpracovává osobní údaje návštěvníků plaveckého areálu a areálu koupaliště Flošna, klientů, nájemníků, vlastníků bytů, účastníků řízení, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, se kterými vejde do styku v rámci své působnosti. Tato stránka Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu zpracování osobních údajů.

1. Kontaktní údaje správce:

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

Telefon: +420 495 774 111, e-mail: info@snhk.cz

 2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Hana Luxová, telefon: +420 495 774 174, GSM  +420 731 500 512, e-mail: poverenec@snhk.cz

adresa: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování:

SNHK zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními tituly stanovenými nařízením GDPR. Nejčastějším právním titulem pro zpracování osobních údajů je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu a pro splnění smlouvy. Osobní údaje nejsou zpracovávány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny. Podrobný popis účelu zpracování osobních údajů v rámci jednotlivých agend je uveden v registru agend SNHK.

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává SNHK třetím subjektům výhradně v případech, kdy mu tak ukládá zákon, výjimkou je poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Bez souhlasu fyzické osoby mohou být poskytnuty třetím subjektům osobní údaje, které vypovídají o veřejné nebo úřední činnosti osoby a o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu jsou tyto údaje předávány výhradně v rozsahu tohoto souhlasu.

5. Předávání osobních údajů do zahraničí:

Do zahraničí SNHK nepředává žádné osobní údaje.

6. Zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely:

SNHK nezpracovává systematicky osobní údaje pro marketingové účely. Pokud je jednorázově zpracovává, tak pouze na základě souhlasu fyzických osob. (např. vyhlášení vítězů v soutěžích, pořízení fotodokumentace z akcí…).

7. Doba uložení osobních údajů:

Veškeré dokumenty, které byly SNHK doručeny nebo byly vytvořeny v souvislosti s jeho působností, jsou zpracovávány v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí tímto zákonem a vnitřním předpisem – Archivní a skartační řád SNHK. Pozn.: dokumentem se rozumí každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální.

8.  Zdroj zpracovávaných osobních údajů:

SNHK získává osobní údaje fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti, z následujících zdrojů:

a)  osobní údaje poskytne přímo fyzická osoba (např. v případě žádostí, sdělení, pořízení čipových hodinek, podepisování nájemní smlouvy či jiných obdobných podání, při ubytování v Městských lázních…)

b)  osobní údaje jsou získány od třetích osob (např. Statutárního města Hradec Králové – při uzavírání nájemních a obdobných smluv, SVJ či bytového družstva – při výkonu příkazní smlouvy, soudních řízeních atd.)

c)  z veřejných zdrojů v případech, kdy je SNHK v rámci své působnosti povinna ověřit některé údaje (např. veřejný rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, rejstřík živnostenského oprávnění atd.)

d) SNHK nezískává osobní údaje z žádných neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou např. sociální sítě (facebook, twiter).

9. Příklady zpracovávání osobních údajů fyzických osob:

 1. a. Majitelé čipových hodinek na plaveckém areálu a v areálu koupaliště Flošna – kontaktní údaje

Při zakoupení čipových hodinek umožňujících vstup do výše uvedených areálů má fyzická osoba právo sdělit SNHK svoje jméno, příjmení a kontakt. V případě požadavku na zlevněné hodinky je povinna sdělit a doložit důvod zvýhodněného vstupného či pořízení zvýhodněných hodinek dle aktuálního ceníku.  Nepovinné kontaktní údaje umožní SNHK oslovit majitele čipových hodinek v případě nálezu či ztráty hodinek a dořešení kreditu na těchto hodinkách. Tyto údaje jsou zaznamenávány ve vstupenkovém systému a slouží pouze jako podklad k doložení účetních transakcí. SNHK nezpracovává tyto informace pro marketingové účely.

 1. b. Ubytovaní v ubytovně Městských lázní

Osobní údaje, které požadujeme doložit při ubytování, vychází z povinností ubytovatele a tyto údaje předáváme třetím osobám, a to cizinecké policii v souladu se zákonem. SNHK nezpracovává tyto informace pro marketingové účely.

 1. c. Kamerové systémy v areálech

SNHK využívá kamerové systémy v plaveckém areálu i na letním koupališti Flošna. Kamerové systémy napomáhají k zajištění bezpečnosti návštěvníků a ochraně jejich majetku. Jsou-li u vybraných kamer pořizovány záznamy, mohou být předány pouze policii či soudu. Přístup k záznamům mají pouze oprávnění zaměstnanci SNHK.   

SNHK využívá na letním koupališti v letní sezóně webovou kameru, která je přístupná veřejnosti na webových stránkách snhk.cz na záložce letní koupaliště a slouží k informovanosti o aktuální návštěvnosti na koupališti.

SNHK využívá kamerové systémy z důvodu zvýšené bezpečnosti a ochrany majetku nájemníků v bytových domech v Harmonii a v ubytovně Brněnská.

 1. d. Správa nemovitostí -  nájemci, vlastníci bytů a nebytových a ostatních prostor

SNHK zpracovává osobní údaje těchto osob v souladu s uzavřenými příkazními smlouvami mezi vlastníky nemovitostí a SNHK. SNHK zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou nutné k naplnění smluv. Vybrané osobní údaje předává třetím osobám z důvodů odečtů, rozúčtování a vyúčtování energií, např. tepla, vody.

 PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ -  fyzické osoby

Vaše osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně.

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte mj. následující práva:

Právo na přístup – Přístupem k osobním údajům se rozumí oprávnění subjektu údajů na základě jeho aktivní žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat informace o účelu, kategorii, příjemci osobních údajů…

Právo na opravu – můžete SNHK požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na výmaz (být zapomenut) – představuje v obecném nařízení jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

-   osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

-   subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

-   subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

-   osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

-   osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,

-   osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.Právo na výmaz se tedy uplatní jen ve vyčtených bodech, tj. když nastane daná okolnost. Právo na výmaz není absolutní právo, které by subjektu údajů dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci práva být zapomenut žádat likvidaci všech osobních údajů např. při ukončení zaměstnání či poskytování finančních služeb, jelikož na správce se vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů. Právo na výmaz subjekt údajů získává až v okamžiku, kdy SNHK nebude mít žádný zákonný důvod jeho údaje uchovávat.

Důležité: SNHK zpracovává osobní údaje výhradně po dobu stanovenou Archivním a skartačním řádem. Nezpracovává tedy žádné údaje, které již nejsou potřeba.

Právo na omezení zpracování – Právo na omezení zpracování dává subjektu údajů možnost požádat správce, aby omezil zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

-   subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

-   zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

 -  správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

-   subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů – máte právo získat Vaše automatizovaně zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a které byly poskytnuty SNHK, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky možné.

Právo na odvolání souhlasu – máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, pro který byl souhlas udělen, kdykoliv odvolat.

Právo vznést námitku – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

-   zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje již pro tyto účely zpracovávány.

Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

2. Vnitřní oznamovací systém a ochrana oznamovatelů (Whistleblowing) pro podávání a posuzování oznámení o protiprávním jednání

Na základě  zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ze dne 2. června 2023 (dále jen „Zákon“),  zavedla Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace (dále jen SNHK) vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům SNHK a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací, samostatnou výdělečnou činností, výkonem funkce člena orgánu právnické osoby nebo jinou obdobnou činností, dozvěděli o protiprávním jednání, které  má znaky trestného činu, přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje Zákon nebo právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění (dále jen Směrnice EU). Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti. Podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila jsou upraveny v Zákoně.

Osobou pověřenou přijímáním a vyřizováním podání v SNHK, tj. příslušnou osobou, je ustanoven: Mgr. Pavel Švandrlík.

Způsoby podání oznámení:

 1.  prostřednictvím emailu prijemceoznameniSNHK@gmail.com
 2.  osobně na podatelně SNHK  nebo poštou v zalepené obálce  na adresu: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, Kydlinovská 1521, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, s označením „NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL“
 3.  prostřednictvím telefonní linky 725 409 531 (z rozhovoru se pořídí písemný záznam)
 4.  osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě, a to i mimo úřední hodiny
 5.  pomocí externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni.    

Oznámení musí být podáno fyzickou osobou a musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, které:

 •  má znaky trestného činu,
 •  má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 •  porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (Zákon),
 •  porušuje jiný právní předpis,
 •  porušuje předpis Evropské unie ve vymezených oblastech (viz Směrnice parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Oblastmi upravenými předpisem Evropské unie se dle Směrnice EU rozumí oblast:

a) finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

b) daně z příjmů právnických osob,

c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

d) ochrany spotřebitele,

e) souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

f) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

g) ochrany životního prostředí,

h) bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

i) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

j) hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

k) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

l) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

m) ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

n) fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Kompletní seznam právních přepisů spadajících do věcné působnosti Směrnice (EU) je zveřejněn na webu Ministerstva spravedlnosti v sekci Právní úprava a metodické doporučení: https://oznamovatel.justice.cz/.

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se Zákonem rozumí celá řada činností tak, aby byly chráněny všechny kategorie zaměstnanců v pracovněprávním vztahu a dalších osob, jako např. zaměstnanci v soukromém i veřejném sektoru, osoby samostatně výdělečně činné, členové orgánů právnických osob, dobrovolníci, stážisté a další.

Výčet prací:

a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

b) služba,

c) samostatná výdělečná činnost,

d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby, 

f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

g) správa svěřenského fondu,

h) dobrovolnická činnost,

i) odborná praxe, stáž, nebo

j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se směrnicí rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Za oznámení se nepovažuje část oznámení, která obsahuje:

a) informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, zejm. svrchovanost, územní celistvost, vnitřní pořádek, životy a zdraví osob, bezpečnostní operace, bojeschopnost ozbrojených sil,

b) informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo

c) informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.

Ochrana oznamovatele:

Přijímání a vyřizování podnětů v rámci tohoto systému je technicky i organizačně v SNHK nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze osoba příslušná k přijímání a vyřizování podnětů, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu podání v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru.

Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Zákona, pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé). Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Odvetným opatřením může být zejména:

a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,

b) zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,

c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,

d) odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,

e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,

f)  snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,

g) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,

h) služební hodnocení nebo pracovní posudek,

i)  neumožnění odborného rozvoje,

j)  změna pracovní nebo služební doby,

k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,

l)  výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo

m) zásah do práva na ochranu osobnosti. 

Postup příslušné osoby po podání oznámení

a) příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Zákona, o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení,

b) příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci, 

c) o výsledku prošetření a o navržených opatřeních příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 30 dnů ode dne přijetí oznámení.

 

V Hradci Králové, 31. 7. 2023

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Webová stránka pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webová stránka dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google.
Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Kontaktní informace

Telefonní ústředna: +420 495 774 111
Telefonní kontakty - klikněte zde


Havarijní služba - více informací

Pohotovost: +420 495 774 111
Mimo pracovní dobu: +420 603 560 162


Úřední hodiny

Pokladní hodiny - Akceptujeme platební karty

PO 8:00 - 17:00 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
ÚT 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00
ST 8:00 - 17:00 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
ČT 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00
8:00 - 12:00 8:00 - 12:00


20
Dnes je pondělí 20. května 2024
banner